خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی خرداد ماه 98 : قرعه کشی خرداد برگزار شد. کد برنده : 352899760

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

برندگان شانس هفته 14 تا پایان 20 اردیبهشت ماه 98