خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی دی ماه 98 : قرعه کشی دی برگزار شد. کد برنده : 298229890

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه ماهانه