خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی اسفند ماه 99 : قرعه کشی اسفند برگزار شد. کد برنده : 173480252

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه ماهانه