خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی آبان ماه 97 : قرعه کشی آبان ماه در تاریخ ششم آذر برگزار خواهدشد.

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه ماهانه