خرید شارژ
*789#
برنده قرعه کشی ایرانسل منبرنده قرعه کشی مهر ماه 99 : قرعه کشی مهر برگزار شد. کد برنده : 449176804

فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه‌کشی بعدی

دریافت کد قرعه کشی
جهت دریافت کد قرعه کشی، از همان سیم کارتی که شارژ خریداری می کنید شماره #5*789* را شماره گیری نمایید.

شرایط دریافت جایزه ماهانه